Visitor Registration

Đăng ký tham quan

  • Home
  • Visitor Registration
  • Home
  • Visitor Registration

Thank you for your interest in attending the CO-REF Vietnam (Cold Chain & Refrigeration Exhibition) in Vietnam. Please complete the following registration form to secure your spot at this exciting event.

Cảm ơn sự quan tâm của bạn đến việc tham dự sự kiện CO-REF Vietnam (Triển lãm chuỗi cung ứng lạnh & ngành công nghiệp lạnh) tại Việt Nam. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký dưới đây

Kindly mention your name, company name and job title in English.

+84
What is the field of your company’s present activity?
Lĩnh vực hoạt động hiện tại của công ty của bạn là gì?
Please select the areas of the exhibition that interest you the most:
Vui lòng chọn các lĩnh vực trong triển lãm mà bạn quan tâm nhất.
Terms & Conditions: